Generálna plná moc 2022-05

GENERÁLNA PLNÁ MOC

Podpísaný:                xy

rodné číslo:               xy

číslo OP:                   xy

bytom:                      xy

(ďalej ako „splnomocniteľ, za mňa, mojej osobe, „)

splnomocňujem

meno:                       xy, Beneficiary, general guardian and general executor of the case (trust)

narodený:                 xy

bytom:                      xy

(ďalej ako “ Prehlásený Slobodný Suverénny Živý Človek „)  

na všetky právne úkony

            Prehlásený Slobodný Suverénny Živý Človek xy, Beneficiary, general guardian and general executor of the case (trust), je oprávnený v mojom mene splnomocniteľa podpisovať listiny, podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom a medzinárodným zriadeniam, spoločnostiam a organizáciám. Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účtoch v peňažných ústavoch vedených na moje meno splnomocniteľa, konať a podpisovať za mňa pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa nadobúdania a prevádzania vlastníckeho práva akéhokoľvek majetku, zastupovať mňa, splnomocniteľa, pred Vládou Slovenskej republiky, jej organizačnou štruktúrou, orgánmi a špecializovanými orgánmi štátnej správy a zastupovať mňa, splnomocniteľa,  v súdnych pojednávaniach, všetkých exekučných konaniach vedených voči mojej osobe, ako aj na dopravných inšpektorátoch, vykonávať prihlasovacie a odhlasovacie úkony a zmeny vo všetkých evidenciách, registroch a obdobných záznamoch evidovaných pod hlavičkou Vlády Slovenskej republiky a taktiež je oprávnený mňa, splnomocniteľa, zastupovať v konaní voči akémukoľvek zdravotnému, sociálnemu a komerčnému poisteniu a aj voči medzinárodným zriadeniam, spoločnostiam a organizáciám, a to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie.

            Taktiež je Prehlásený Slobodný Suverénny Živý Človek xy, Beneficiary, general guardian and general executor of the case (trust), oprávnený preberať peňažné i nepeňažné poštové, kuriérske a iné zásielky, doporučené listové zásielky adresované mojej osobe, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou a žiadať ich výplatu. Ďalej je oprávnený v mojom mene splnomocniteľa podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov. Splnomocnenie je všeobecné a vzťahuje sa aj na také právne úkony, ktoré v ňom nie sú výslovne uvedené. Som si vedomý, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je Prehlásený Slobodný Suverénny Živý Človek xy, Beneficiary, general guardian and general executor of the case (trust),  oprávnená vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý je v súlade s prirodzeným právom človeka. Táto generálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti. Za právne úkony alebo zmluvy, žiadosti a obdobné listiny, potvrdené písomne, ústne alebo mlčaním vykonané v minulosti, plne zodpovedá splnomocniteľ.

            Toto splnomocnenie nie je možné odvolať ani nijako napadnúť alebo pozmeniť, pretože podľa Zákona Slovenskej republiky č. 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 22

 (1) Sudca ústavného súdu je povinný chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka, práv občana a princípy demokratického a právneho štátu.

V zmysle zákona 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky) Čl. 134

(5) Sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“

Príloha 1/2:      fotokópia OP splnomocniteľa

Príloha 2/2:      fotokópia karty Prehláseného Slobodného Suverénneho Živého Človeka xy, Beneficiary, general guardian and general executor of the case (trust)

vlastnoručný podpis splnomocniteľa

Toto splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam a uplatňujem si všetky práva general guardian and general executor of the case (trust), ktoré  nemôže nikto napadnúť, pozmeniť ani upraviť.

vlastnoručný podpis Prehláseného Slobodného Suverénneho Živého Človeka

V xy, dňa xy