Prehlásenie Živého Človeka

Predloha k Prehláseniu Živého Človeka

Samotné prehlásenie je vždy individuálne a jedinečné. Kopírovaním textu preberáte na seba duchovnú prácu niekoho iného a už to nie je vaše a nemusí sa stotožniť s vašim vedomím, čo môže viesť k disharmónii. Podľa nami získaných informácií, ktoré sme zhromažďovali viac ako rok, by Prehlásenie malo obsahovať:

1. názov – Prehlásenie za Živého Človeka z Cestui Qui Vie trust

2. kto sa prehlasuje – Ja, meno a priezvisko sa píše malými písmenami rodená ……… z rodu rod je po otcovej línii

3. urobíte si vlastné prehlásenie, čo prehlasujete za živé. Do trustu vaši rodičia pri narodení /a následne my pri narodení našich detí/ vložili vaše telo, myseľ, svedomie, vedomie a pod., ktorého údaje sú zapísané v rodnom liste. Definujte, čo vyberáte z toho trustu, pomôžte si rodným listom. Napíšte aj to, kto vo vašom mene vložil vaše telo do trustu.

4. nárokujte si, čo si beriete späť a čo vyžadujete, aby vám „otrokár“ vrátil a už viac nepoužil, keďže celé roky obchoduje s vašim menom a rodným číslom.

5. napíšte si s čím nesúhlasíte a čo odmietate /otrok, osoba, persóna, ľudské zdroje a pod./

6. prehláste, kto môže konať vo vašom mene v tejto reálnosti, kto môže konať v mene vašich neplnoletých detí, kto môže dávať príkazy vo vašom mene

7. vypíšte si svoje neplnoleté deti so všetkými údajmi z rodného listu

8. upozornite „otrokára“ na to, čo sa stane, keď poruší vaše príkazy

9. napíšte svoje vyjadrenie voči používaniu vášho majetku, ktoré bolo celé roky v truste, v prípade, že došlo k strate.

10. žiadajte o vyplatenie všetkých benefitov, ktoré boli vložené do trustu

11. dajte do pozornosti pre nás najdôležitejší canon:

Podľa Canona 2057 – Akýkoľvek správca alebo exekútor, ktorý odmietne okamžite zrušiť Cestui Qui Vie trust, alebo ak muž/žena chce prevziať kontrolu nad svojou súkromnou osobou, vlastniť svoje postavenia a kompetencie, dôverník sa previnil podvodom a zásadným porušením svojich povinností vyžadujúce ich okamžité odstránenie a trest.

12. vety, ktoré začínajú vašim menom píšte takto: Ja, filoména hrášková, slobodný Živý Človek, . . . . . .

13. na konci prehlásenia napíšte miesto a dátum

14. podpisujete sa u notára /celé meno aj priezvisko malými písmenami/, ktorý vám podpis overuje.

Forma písmen určuje formu otroctva. Keď sa u notára podpíšete na prehlásenie Živého Človeka malými písmenami, na jemnohmotnej úrovni sa okamžite rušia všetky trusty, pretože ste získali overenie vašej „osoby“ od inštitúcie, ktorá v zastúpení Slovenskej republiky s.r.o. , používa na overenie okrúhlu pečiatku so Slovenským znakom. Notár vám síce neoveruje obsah prehlásenia, len váš podpis, ale práve tým, že je na prehlásení okrúhla pečiatka so Slovenským znakom, stáva sa dokument právoplatný.

Odporúčam vyhotoviť a overiť podpis na dvoch slovenských a dvoch anglických verziách.

Prehlásenie je len prvý krok k tomu, aby sme boli slobodní. Avšak pri akomkoľvek konflikte so štátnymi zamestnancami, sa neidentifikujte občianskym preukazom, ale prehlásením, ktoré nepustíte z ruky. Pokiaľ sa identifikujete občianskym preukazom, tak sa v tú chvíľu stotožňujete so statusom persóna, otrok, ľudský zdroj a pod. a štátny zamestnanci neporušujú žiadne záKony, pretože ste mŕtvy a predložením občianskeho preukazu dávate súhlas s tým, čo majú v úmysle, alebo dostali príkazom. S prehlásením, s Administratívou CQVT a osvojenými vedomosťami, ktoré sme vám poskytli obstojíte aj na súde. Všetci sudcovia a prokurátori vedia, čo je status Živý Človek, no napriek tomu vás môžu tri krát vyzvať, aby ste sa identifikovali občianskym preukazom. Je to boj jednotlivcov, netreba sa nechať zneistiť a hlavne netreba podľahnúť emóciám. V každom prípade treba komunikovať dôstojne, to je vizitka Živého Človeka.

Je absolútne neprípustné, ak by ste status Živého Človeka chceli zneužiť na odvrátenie spravodlivého trestu, ak ste niečo naozaj vedome spáchali. Aj súd môžete oklamať, ale svoju rodovú líniu v jemnohmotnom svete iba hnusne pošliapete, pretože nie ste hoden byť tým, čím sa prehlasujete. To sa vám vráti ako bumerang a znova skončíte len v temnote svojej mysle.

Suverénny človek by akékoľvek doklady mal podpisovať s predznakom „by“, čo značí „v zastúpení“. Podpis umiestniť čo najviac k stredu. Rovnako pri právnych listinách a súdnych rozhodnutiach. Ideálne červeným perom.

V prípade nátlaku je dobré pred podpisom dať C.f.by a za menom A.R. Znamená to: podpísané pod nátlakom, v zastúpení a nepreberám žiadnu zodpovednosť za predmetnú fyzickú osobu.

Na tom, aby sme mali oficiálne doklady na úrovni AMBASÁDORA – globálne doklady, ktoré nám zaručia absolútnu jurisdickú imunitu a voľný pohyb v rámci celého sveta už vyvíjame iniciatívu a postupne to budeme zverejňovať na našej stránke.

Je žiaduce byť vedomí, že prehlásením sa za Živého Človeka ste prevzali na seba plnú zodpovednosť za svoje myšlienky, slová a činy, ktoré budú súdené nie pozemskými súdmi o to viac, že ste Prehlásený Živý Človek.

Toto Prehlásenie je výsledkom práce každého z vás na sebe, na svojom vnútri a vedomí.

Prajem Svetlo v Duši a veľa odvahy!

Vzor prehlásenia

Toto prehlásenie a akékoľvek kopírovanie a zdieľanie aj na iných stránka podlieha súhlasu autora  slávka králiková, slobodný Živý Človek

Prehlásenie za živého človeka z Cestui Qui Vie trust

Ja, ………………………… rodená ………………………… z rodu …………………………………….

prehlasujem, že som slobodný živý človek z mäsa, kostí a v mojich žilách koluje krv. Vyhlasujem, že som odo dňa môjho živého narodenia nechýbal/a ani jednu sekundu na mori ani na súši. Medzi mnou a Stvoriteľom nie je žiadna prekážka. Moc, ktorú mi dal Stvoriteľ vykonávam podľa svedomia,  cti a spravodlivosti prostredníctvom príkazov v záležitostiach ovplyvňujúcich moje práva,  ako aj práva mojej rodiny a môjho rodu.

fotka

Telo, Dušu, Ducha – tvorí pamäť, rozum a vôľa, Svedomie, Vedomie, myseľ a meno, ktoré z nevedomosti a úmyselnej manipulácie vlády na základe stanovených zákonov evidovali moji rodičia: matka …………narodená ……………v meste………., otec …………narodený dňa ………..v meste………, dňom môjho živého narodenia -…………., na matrike v meste ……….v Československej socialistickej republike a neskôr v Slovenskej republike vo zväzku……., ročník………., na strane ……….pod poradovým číslom………, si beriem späť a nárokujem si duševné vlastníctvo vo forme osobných údajov, ktoré sú výlučne mojim majetkom. Ja, …………………., slobodný živý človek svojou vôľou ruším všetky trusty, anulujem všetky doposiaľ dané prísahy, anulujem všetky doposiaľ podpísané dohody a zmluvy, ktoré boli uzavreté z nedostatočnej informovanosti a na základe stanovených zákonov, predpisov a nariadení s vládou Československej socialistickej republiky, s vládou Slovenskej republiky, právnickými osobami, fyzickými osobami, firmami, rôznymi mimovládnymi inštitúciami, finančnými skupinami, bankami, poisťovňami a pod.

Prehlasujem, že ja, …………., slobodný živý človek nepodlieham otrockým nelegálnym zákonom. Ja, ………….., nie som mŕtvy/a. Ja, …………….., nie som otrok. Ja, …………………, nie som fyzická osoba. Ja, ………………., nie som občan. Ja, ……………….., nie som persóna, a preto nemôžem podliehať súčasným medzinárodným obchodným zákonom, ani trestným zákonom, pretože tieto zákony chránia obchodné záujmy otrokárov. Od tohto dňa odmietam a nesúhlasím, aby sa moje rodné číslo …………… a moje meno ……………. používalo v obchodnom práve za účelom zisku pre bankové spoločnosti, skryté finančné, štátne, mimoštátne, vládne, mimovládne, súkromné skupiny a spoločnosti a pod.

Prehlasujem, že len Ja, ………………., slobodný živý človek, mám právo konať a rozhodovať vo svojom mene v tomto svete a v tejto reálnosti. Prehlasujem, že len Ja, ……………., slobodný živý človek mám právo konať, rozhodovať a dávať príkazy v mene mojich neplnoletých detí, rodiny a v mene môjho rodu. Príkazy podliehajú prísnemu a okamžitému plneniu zo strany subjektov /t.j. právnické, fyzické osoby, vládne, mimovládne inštitúcie, firmy, finančné skupiny, bankové spoločnosti, súdy a pod./. Nedodržanie príkazov bude mať za následok, že kompetentné osoby, u ktorých je v právomoci splniť uvedené príkazy, súhlasia so spracovaním negatívnej KARMY môjho rodu v dĺžke 100 rokov a budem si nárokovať náhradu za nenahraditeľný zdroj – čas a energiu – v množstve 1g zlata za 1 minútu. Množstvo zlata mám právo si upraviť podľa vlastného úsudku.

Moje deti:

………………….., slobodný živý človek, ktorého/ktorej rodné číslo ……………….. je zapísané v Slovenskej republike, na matrike v meste ………………., zväzok…………., ročník………., strana…….., poradové číslo……….

Odmietam niesť zodpovednosť a následky konania iných osôb, ktorým som vedome alebo nevedome, či len mlčaním dovolila alebo aj dala písomný súhlas, aby v mojom mene konali a s mojím rodným číslom zaobchádzali vo svoj prospech, v záujme ich zisku v prípade straty. Všetky subjekty (t. j. štáty, právnické, fyzické osoby, finančné skupiny, banky a poisťovacie inštitúcie, vládne a mimovládne skupiny a inštitúcie, atď.), ktoré podvodom využívajú moje zdroje (t. j. prírodné zdroje, aktíva, vklad, zlato, hotovosť, duševné vlastníctvo atď.) ako dôveryhodné subjekty, sú povinné vrátiť kontrolu nad mojim majetkom mne a nahradiť mi škodu za celé obdobie od okamihu môjho živého narodenia. Týmto si nárokujem vrátiť všetok môj hmotný a nehmotný majetok.

Podľa Canona 2057 – Akýkoľvek správca alebo exekútor, ktorý odmietne okamžite zrušiť Cestui Qui Vie trust, alebo ak muž/žena chce prevziať kontrolu nad svojou súkromnou osobou, vlastniť svoje postavenia a kompetencie, dôverník sa previnil podvodom a zásadným porušením svojich povinností vyžadujúce ich okamžité odstránenie a trest.

                                                 V ………………….dňa………………………….                                                                                                            podpis

Vzor prehlásenia anglická verzia

Toto prehlásenie, akékoľvek kopírovanie a zdieľanie aj na iných stránka podlieha súhlasu autora: igor králik, slobodný živý človek , korekciu vykonal: václav čermák, slobodný Živý Človek

Declaration for a living human being from Cestui Qui Vie trust

I, ………………………………….. born as…………………………. into the family of ……………………….

hereby declare myself as a living human being of flesh, bones, and blood circulating in my veins. I declare that I have not missed a single second at sea or on land since the day I was born. There is no obstacle between me and the Creator. I exercise the power given to me by the Creator according to conscience, honor, and justice through orders in matters affecting my rights, as well as the rights of my family.

foto

Body, soul, spirit, conscience and name, which my parents registered out of ignorance and intentional manipulation of the government of the Czechoslovak Socialist Republic on the basis of established laws: mother ………………….. born on ………………….. in town ……………, father …………….. born on …………….. in town ……………, on the day of my live birth in the registry office in the town of ……………..of volume ……….., year …………, on page ………., under serial number ……….., I take back and claim intellectual property in the form of personal data, which are exclusively my property. I, ………………, a free living human being, by my will I cancel all trusts, annul all oaths given so far, annul all agreements and contracts signed so far, which were concluded out of insufficient information and on the basis of established laws, regulations and ordinances with the government of the Czechoslovak Socialist Republic, with the government of the Slovak Republic-successor of the ČSSR, legal entities, companies, various non-governmental institutions, financial groups, etc.

I hereby declare that I, ………….., a free living human being, am not subject to slave illegal laws. I , ……………….., am not a dead person. I, ……………., am not a slave and therefore I cannot be subject to current international commertial or criminal law because these laws protect the commercial interests of slavers. From this date, I refuse and disagree that my birth number ……………….. and my name ………………. should be used in commercial law for profit for covert and uncovert non-governmental, governmental,private or corporate financial groups and companies, etc.

I hereby declare that only I, ………………, a free living human being, have the right to act and decide on my own behalf in this world and in this reality. I hereby declare that only I, …………………, a free living human being, have the right to act, to make decisions and to give orders on behalf of my children and on behalf of my family. My orders are subject to strict and immediate execution by the entities / i.e. legal, natural persons, governmental, non-governmental institutions, companies, financial groups, etc./. Failure to follow my orders will result in the competent persons, who have the authority to comply with the orders , to process a negative CARMA of my family for 100 years and I will claim compensation for spending my irreplaceable resource – time and energy – in the amount of 1g of gold for 1 minute. I have the right to adjust the amount of gold at my own discretion.

My children:

………………………….., whose birth number …………………..is registred in the Slovak Republic in the registry office in the town of ………………….in volume…….., year …………., on page ……………, under serial number ……………..

I hereby refuse to bear the responsibility and consequences of the actions done by other persons to whom I have knowingly or unknowingly, whether by silence or by written consent allowed to act on my behalf and to treat my birth number in their favor, for their gain or in the event of loss. All entities (i.e. states, legal, natural persons, financial groups and institutions, governmental and non-governmental groups and institutions, etc.) that fraudulently use my resources (intellectual properties, natural resources, assets, deposit, gold, cash, etc.) as credible entities , are obliged to return control of my property to me and to compensate me for the entire period from the moment of my live birth. I hereby claim to return all my tangible and intangible assets.

Canon 2057: Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, upon a Person establishing their status and competency, is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate and punishment.

In …………….., Slovak Republic                                                                                        signature

Date of: