Spoločenstvo

Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy

Rezolúcia č. 1

Dňa 06.12.2021 bola zaslaná Rezolúcia č. 1 spolu so Sprievodným listom na 11 svetových adries:
do Maltézskeho rádu, do OSN, Svätej stolici, do Haagu, pánovi Paramonovi, prezidentke SR, na Ústavný súd SR, vláde SR, prezidentovi ČR, na Ústavný súd ČR a vláde ČR.

Cieľom Rezolúcie č.1

bolo upovedomiť tieto zriadenia o tom, že na území Československa je spoločenstvo Živých Človekov, ktorí sa svojím prehlásením z Cestui que vie trust dostali v pyramidálnom usporiadaní sveta z najnižšej úrovne – otroka, na úroveň Sui generis – svojho rodu.

V Rezolúcii č.1 bola podmienka, ak sa Spoločenstvu tieto inštitúcie nevyjadria do 60 dní, tak akceptujú Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy (ďalej SPŽČSČM) na úrovni Sui generis. Zo žiadneho zriadenia do dnešného dňa neprišla odpoveď. Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy má slúžiť na spájanie jednotlivých tzv. „alternatív“ ako sú rôzne združenia, občiny, kluby, družiny a pod., ktoré sa stotožňujú s cieľmi Spoločenstva.

Keďže sa žiadne zriadenie nevyjadrilo k akceptácii/neakceptácii Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy na úrovni Sui generis, tak už na tejto úrovni sme a rovnako tak, každý prehlásený Živý Človek.

 Všetci zriaďovatelia Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy vyvíjajú svoje úsilie, energiu, čas a financie na základe svojho presvedčenia a predurčenia v tejto reálnosti. Preto vám nikto z nás nebude sľubovať výmaz z registrov, nepodmienený príjem, vyplatenie benefitov, vystúpenie zo systému ani vám nikto z nás nebude dávať pokyny čo máte robiť, ale spoločným napredovaním a prácou sa k tomu všetkému môžeme dopracovať. Každý prehlásený Živý Človek je plne zodpovedný za všetky svoje kroky, rozhodnutia a vynaložené úsilie.

Pokiaľ ste sa dopracovali na základe vašej duchovnej a vedomej úrovne k prehláseniu sa za Živého Človeka, uvedomujete si svoje predurčenie v tejto reálnosti a ste pripravení niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, ktoré sú v súlade so Statusom Slobodného Suverénneho Živého Človeka a s cieľmi Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy, a máte okolo seba pomaly sa prebúdzajúcich ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto a ktorí potrebujú nasmerovať a vy ste ochotní komunikovať s týmito ľuďmi a zjednotiť ich do menších spoločenstiev – občín, družín, klubov, spolkov a pod. Sme otvorení kooperácii.

Ciele Spoločenstva Prehlásených Živých Človekovzo Slovenska, Čiech a Moravy:

– uplatňovať si územie obhospodarované a spravované Prehláseným Živým Suverénnym Človekom
– spravovať územie a životný priestor, ktoríobývajú, spravujú a zveľaďujú Suverénní Živí Človekovia na základe princípu Prirodzeného práva a Kopného práva
– vytvorenie plnohodnotných podmienok pre život na tomto území a priestore
– obnovenie hospodárskej samostatnosti
– zabezpečenie lekárskej starostlivosti a vzdelávania pre každého Človeka, ktorý svojou činnosťou prispieva k prospešnému chodu Spoločenstva Prehlásených Živých Suverénnych Človekov
– umožniť všetkým Živým bytostiam a Človekom, na základe ich tvorivej činnosti a prospešnej práce, možnosť dôstojného života na území Spoločenstva Prehlásených Živých Suverénnych Človekov
– podporovať zdravie, vzdelanie a tvorivé podmienky pre potomstvo
– zabezpečiť a zachovávať si na území a priestore Spoločenstva Prehlásených Živých Suverénnych Človekov Suverenitu, poriadok a mier
– zabezpečiť duchovný a kultúrny vývoj v súlade s dedičstvom Našich Predkov
– podporiť spoluprácu, zdieľanie a partnerstvo s ostatnými rovnako zmýšľajúcimi spoločenstvami – smerovať našu činnosť v súlade so Svedomím a Prírodou napojením na Istinu Tvorcu – ROD

Zriaďovatelia Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy:

slávka z Rodu Murček: Nallara@azet.sk
igor z Rodu Králik
peter z Rodu Pavlík: peterpavlik@protonmail.com
ľubomír z Rodu Fico
jan z Rodu Rusin
alexandra z RODu pilbauerů
josef z RODu poláchů: jarilo@volny.cz

Všetky informácie o Spoločenstve Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy nájdete na stránkach: zivyclovek.sk a zivyclovek.com

Prajeme Svetlo v Duši!
zriaďovatelia Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy