Status

Status Slobodného Živého Človeka

Slobodný Suverénny Živý Človek má Telo z mäsa, kostí a v jeho žilách koluje krv. Dušu a Ducha, ktorého tvorí pamäť, rozum a vôľa, Svedomie, Vedomie, Myseľ.

Medzi Slobodným Suverénnym Živým Človekom a Tvorcom nie je žiadna prekážka, preto sa v pyramidálnom usporiadaní sveta v tejto reálnosti nachádza hneď pod Tvorcom.

Slobodný Živý Človek je SUVERÉN. 

Moc, ktorú mu dal Tvorca vykonáva podľa svedomia, cti a spravodlivosti prostredníctvom príkazov v záležitostiach ovplyvňujúcich Rod, Národ a Rodinu.

Slobodný Suverénny Živý Človek koná samostatne v súlade so svedomím a priamym napojením na Tvorcu – Rod – Istinu.

Slobodný Suverénny Živý Človek súdi o všetkom a sám nie je súdený žiadnym človekom. Posudzované sú iba jeho činy.

Slobodný Suverénny Živý Človek nepodlieha otrockým nelegálnym zákonom, nie je persóna a podľa Vesmírnych Konov ho nemôžu žiadne sily ani iné zriadenia napadnúť, ohroziť a siahať na jeho prirodzené práva, slobodu, zdravie, život a zasahovať do jeho biopoľa.

Podstatou bytia Slobodného Suverénneho Živého Človeka je transcendencia – schopnosť uvoľniť svoju myseľ tak, že dokáže vytvoriť niečo nové a harmonické. Niečo dokonalé, čo pramení priamo zo srdca.

Slobodný Suverénny Živý Človek dokáže prekračovať hranice medzi prejavenými a neprejavenými reálnosťami.

Slobodný Suverénny Živý Človek vstupuje sám do seba, do svojho vlastného vnútra a sprítomňuje svet v ľudskom vedomí a ľudskom bytí.

Slobodný Suverénny Živý Človek dokáže sám a s plným vedomím zrušiť otroctvo na všetkých úrovniach v tejto reálnosti.

Slobodný Suverénny Živý Človek vedome prijíma úlohu niesť zodpovednosť za svoje myšlienky a činy.

Slobodný Suverénny Živý Človek je bojovník, ochranca Vlasti, Rodu, Národa a Rodiny.

Vypracovala dňa 08.10.2021 slávka králiková, Slobodný Suverénny Živý Človek

Tento Status Slobodného Suverénneho Živého Človeka podlieha právam a akékoľvek kopírovanie a zdieľanie aj na iných stránka podlieha súhlasu autora: slávka králiková, Slobodný Suverénny Živý Človek.

 

Status of the Free Sovereign Living Human Being

A Free Sovereign Living Human Being has a body made of flesh, bones and blood circulates in his veins. He/She has a Soul and Spirit made up of memory, reason and will, Conscience, Consciousness and Mind.

There is no obstacle between The Free Sovereign Living Human Being and the Creator, which is why He/She is placed just below the Creator in this reality.

A Free Living Human Being is a Sovereign.

The power given to Him by the Creator is exercised according to conscience, honor and justice through orders in matters affecting the Lineage, the Nation and the Family.

A Free Sovereign Living Human Being acts independently in accordance with His/Her conscience and direct connection to the Creator – Lineage – Principal Truth.

A Free Sovereign Living Human Being judges everything and is not judged by any man himself. Only his actions are subject to judgement.

A Free Sovereign Living Human Being is not a subject to slave laws, He/She is not a person, and according to the Kons of Universe no forces or other establishments can attack, threaten or usurp His/Her natural rights, freedom, health, life or  interfere with his bio-field.

The essence of being a Free Sovereign Living Human Being is transcendence – the ability to relax His/Her mind so that He/She can create something new and harmonious. Something perfect that springs right from the heart.

A Free Sovereign Living Human Being can cross the line between manifested and non-manifested realities.

A Free Sovereign  Living Human Being enters himself, into his own interior and makes the world more accessible in human consciousness and human beings.

A Free Sovereign Living Human Being can abolish slavery at all levels in this realities on His/Her own and with full knowledge.

A Free Sovereign Living Human Being consciously accepts the task of being held accountable for His/Her thoughts and actions.

A Free Sovereign Living Human Being is a warrior, protector of the House, the Nation and the Family.

Prepared by slávka králiková on October 8th, 2021, a Free Sovereign Living Woman