Nariadenie 1, 2022-03

Ja, xxxx z Rodu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxx

Do vlastných rúk JUDr. Ivana Fiačana, PhD.

Ústavný súd SR, ako poverený zástupca korporácie –

trusty/dôverník – štátu Slovenská republika 

Hlavná 110 

042 65 Košice      

Do vlastných rúk Eduarda Hegera

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

811 06 Bratislava                                                                                                                                    

Nariadenie

            Ja, xxxxx z Rodu xxxxxxx, Slobodný Suverénny Živý Človek nariaďujem Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a všetkým inštitúciám pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o. , t.j.  všetkým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidované pod registračným číslom spoločnosti zabezpečiť absolútnu jurisdickú imunitu a absolútnu ochranu prostredníctvom vydania špeciálnych dokladov, ktoré budú medzinárodne akceptovateľné pre Suverénnych Živým Človekov xxxxxx z Rodu xxxx, xxxxx z Rodu xxxx, xxxxxx z Rodu xxxxxx, xxxx z Rodu xxxxxx, xxxxxx z Rodu xxxxxxx.

            Ja, xxxxx z Rodu xxxxx svojim Prehlásením z Cestui que vie trust, na ktorom je overený podpis u notárky JUDr. xxxxxx xxxxxx v xxxxxx evidovaný pod poradovým číslom v knihe osvedčenia pravosti podpisov slovenská verzia: xxxxxxxxxxxxxx,

anglická verzia Prehlásenia z Cestui que vie trust: xxxxxxxxxxxxx,

ruská verzia Prehlásenia z Cestui que vie trust: xxxxxxxxxxxxxx

odnímam z držby  fiktívnej Vlády SR s.r.o. právo rozhodovať v záležitostiach týkajúcich sa môjho života, môjho mena, rodného čísla, môjho majetku a mojich neplnoletých detí.

            Moje meno, rodné číslo a môj majetok a meno, rodné číslo a majetok mojich živonarodených detí sa dostal do správy fiktívneho štátu Slovenská republika s.r.o. na základe podvodu, manipulácie, nedostatočnej informovanosti a na základe stanovených zákonov, predpisov a nariadení s vládou Československej socialistickej republiky, s vládou Slovenskej republiky, právnickými osobami, fyzickými osobami, firmami, rôznymi mimovládnymi inštitúciami, finančnými skupinami, bankami, poisťovňami a pod., ktoré nie sú v súlade s prirodzeným právom človeka a Konmy Stavby Sveta.

Odmietam niesť zodpovednosť za  následky, straty a škody vzniknuté konaním iných osôb, ktorým som vedome alebo nevedome, či len mlčaním dovolila alebo aj dala písomný súhlas, aby v mojom mene konali a s mojím životom, mojim menom, rodným číslom, majetkom a životom, menom, rodným číslom mojich neplnoletými deťmi zaobchádzali vo svoj prospech, v záujme ich zisku. Všetky subjekty (t.j. štáty, právnické, fyzické osoby, finančné skupiny, banky a poisťovacie inštitúcie, vládne a mimovládne skupiny a inštitúcie, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne atď.), ktoré podvodom využívajú moje zdroje (t.j. prírodné zdroje, aktíva, vklad, zlato, hotovosť, duševné vlastníctvo atď.) ako dôveryhodné subjekty, sú  mi povinné vrátiť kontrolu nad mojim životom, mojim menom, rodným číslom, mojim majetkom a mojimi neplnoletými deťmi a nahradiť škodu mne a mojim neplnoletým deťom za celé obdobie od okamihu nášho živého narodenia. Týmto si nárokujeme vrátiť všetok náš hmotný a nehmotný majetok.

Odmietam spôsob spravovania môjho Rodového majetku prostredníctvom fiktívnej vlády SR s.r.o. a nárokujem si zachovať moje prirodzené práva a slobody Suverénneho Človeka.

Odmietam akékoľvek jednostranné ponuky a návrhy zo strany Ústavného súdu SR, Hlavná 110, Košice a  Vlády SR s.r.o., jej nadriadených  riadiacich štruktúr a podriadených vykonávajúcich štruktúr, pokiaľ nebudú akceptované z mojej strany písomnou dohodou alebo zmluvou s podpisom, ktorý je overený u notára na Prehlásení z Cestui que vie trust a doložený autorizovanou doložkou a odtlačkom môjho palca.

Uplatňujem si vládu nad spravovaním môjho života, mena, rodného čísla, majetku a majetku môjho Rodu a neplnoletého potomstva.

Nariaďujem Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a všetkým inštitúciám pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o. , t.j.  všetkým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidovanej pod registračným číslom spoločnosti, aby v lehote do troch po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní odstránili údaje:

o persóne xxxxx xxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxx,

o persóne xxxxxx xxxxxxx, rodné čislo: xxxxxxxxxxx

o persóne xxxxxxxx xxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxx,

o persóne xxxxxxx xxxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxx,  

o persóne xxxxxxxxx xxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxx

zo všetkých záznamov, registrov, z histórie, z nahrávok, alebo z obdobných systémov slúžiacich na účel evidencie, registrácie a to na digitálnych ako aj písomných nosičov existujúcich a slúžiacich na evidenciu pod názvom Slovenská Republika s.r.o. 

Nariaďujem korporácii – štátu Slovenská republika v zastúpení Ministerstva financií Slovenskej republiky s.r.o., vedenej na stránke upik.de a evidovanej pod registračným  číslom spoločnosti DUNS® číslo: 49-505-7945 Štefanovičova 2968/5 811 04  Bratislava – Staré Mesto, stiahnuť zo všetkých finančných trhov ISIN a CUSIP čísla dlhopisov,  ktoré boli vydané na vytvorenú fikciu

xxxxxxx xxxxxxxx  a rodné číslo xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx  a rodné číslo xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx  a rodné číslo xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx  a rodné číslo xxxxxxxxxxx,

a nariaďujem ich vyplatenie na účet xxx do 60 dní odo dňa doručenia tohto dokumentu.

            Odmietam otrokárske záKony, nariadenia, vyhlášky, diktatúru a odmietam akceptovať akékoľvek doposiaľ uzatvorené Medzinárodné dohody, ku ktorým som sa nemohla vyjadriť a ktorých obsah ani nepoznám, pretože Prehlásený Živý Človek je Suverén. Medzi  prehláseným Živým Človekom a Tvorcom nie je žiadna prekážka a akýkoľvek  zásah do  suverenity človeka je v rozpore s dokonalým dielom Tvorcu a vedie k jeho spochybneniu. Podľa Konov Stavby Sveta                                  

je zakázané

zasahovať a pozmeňovať moju DNA, poškvrniť čistotu mojej krvi, použiť moje telo počas života a aj počas úmrtia na darcovské účely a laboratórne výskumy. Rovnako

je zakázané

zasahovať a pozmeňovať DNA mojich detí xxxxx z Rodu xxxxxxx, xxxxx z Rodu xxxxx, xxxxx z Rodu xxxxxx, poškvrniť čistotu ich krvi, použiť ich telo počas života a aj počas ich úmrtia na darcovské účely a laboratórne účely. Rovnako

je zakázané

zasahovať do mojej slobodnej vôle, majetku, zdravia, života a do právomocí ohľadom mojich detí. Rovnako

je zakázané

zasahovať do slobodnej vôle, majetku, zdravia, života a prirodzeného práva mojich detí.

         Nariaďujem Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a všetkým inštitúciám pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o. , t.j. všetkým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidovanej pod registračným číslom spoločnosti, aby oboznámili s touto skutočnosťou všetkých fiktívnych štátnych alebo vládnych zamestnancov.

            Zároveň upozorňujem Ústavný súd SR, Hlavná 110, Košice a všetky inštitúcie pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o., t.j.  všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidované pod registračným číslom spoločnosti, že akýkoľvek zásah do mojej slobodnej vôle a biopoľa alebo akýkoľvek nepriateľský čin z vašej strany a zo strany vašich  nadriadených riadiacich štruktúr a podriadených vykonávajúcich štruktúr, ktorý mi zabraňuje naplneniu Tvorcom daného predurčenia, bude vždy podliehať prísnemu a okamžitému posúdeniu podľa prirodzeného práva a podľa Konov  Stavby  Sveta. Rovnako bude mať okamžité (neodvratné) sakrálne a javné dôsledky s prejavením sa na všetkých úrovniach jemnohmotného a  hrubohmotného sveta. Akýmkoľvek zásahom z vašej strany do mojej Suverenity, vyvoláte adekvátnu reakciu na moju ochranu pod záštitou prirodzeného práva.

Tieto nariadenie nie je možné odvolať ani nijako napadnúť alebo pozmeniť, pretože podľa vášho

Zákona č. 314/2018 Z. z.Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 22

(1) Sudca ústavného súdu je povinný chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka, práv občana a princípy demokratického a právneho štátu.

V zmysle zákona 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky)
Čl. 134

(5) Sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“

            Neznalosť prirodzených práv človeka a Konov Stavby Sveta nie je ospravedlnením a ich porušenie znamená spochybňovanie Tvorcu so všetkými karmickými následkami pre vás a vaše Rody.

           Nariaďujem, aby ste ostatné ústredné orgány štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidované pod registračným  číslom spoločnosti, oboznámili so skutočnosťou, že týmto nariaďujem vyradiť spod správy môjho majetku fiktívnu persónu xxxxx xxxxxxx s rodným číslom xxxxxxxxxx do troch za sebou nasledujúcich pracovných dní a nárokujem si nahradiť tento majetok vlastníkom :

xxxxx z Rodu xxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Slovenská republika

ID OSN: SVK 703

           Nariaďujem  korporácii – štátu Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra SR s.r.o. vedenej na stránke upik.de a evidovanej pod registračným číslom spoločnosti DUNS® číslo: 49-669-0272 Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto, vyňať  zo  správy Katastra SR všetok majetok Suverénnych Živých Človekov xxxxx z Rodu xxxxxx, xxxx  z Rodu xxxxxx, xxxxxx z Rodu xxxxxxx, xxxxx z Rodu xxxxxx, xxxxxx z Rodu xxxxx a číslo parcely xxxxxxxxx.  

            Na majetok tohto vlastníka zakazujem uplatňovať zákony, nariadenia, vyhlášky, novely  a pod., ktoré svojou povahou môžu uvedenému vlastníkovi spôsobiť majetkovú (finančnú alebo inú hmotnú) alebo nehmotnú ujmu a zakazujem umožniť prevod tohto majetku na iného vlastníka bez písomného a overeného súhlasu u notára Slobodného Suverénneho Živého Človeka xxxxx z Rodu xxxxxx.

            V prípade, ak boli začaté legislatívne procesy, ktorých cieľom je sankcia, pokuta, vymáhanie, nátlak, scudzenie, exekúcia, porušenie osobnej slobody a neoprávnené siahnutie na život, hmotný a nehmotný majetok voči persóne xxxxx xxxxxxxx rodné číslo: xxxxxxxxxxx  nariaďujem s okamžitou účinnosťou ich zastaviť. V prípade porušenia prirodzených práv človeka a Konov Stavby Sveta a akýmkoľvek nepriateľským zásahom do Suverenity Živého Človeka vás dôrazne upozorňujem, že xxxxxx z rodu xxxxxx Suverénny Živý Človek spadá pod ochranu Statusu Suveréna a tak očakávajte primeranú reakciu.

Podľa Canona 2057 – Akýkoľvek správca alebo exekútor, ktorý odmietne okamžite zrušiť Cestui Qui Vie trust, alebo ak muž/žena chce prevziať kontrolu nad svojou súkromnou osobou, vlastniť svoje postavenia a kompetencie, dôverník sa previnil podvodom a zásadným porušením svojich povinností vyžadujúce ich okamžité odstránenie a trest.

Ja, xxxxx z rodu xxxxxx Beneficiary, prikazujem dôverníkovi / správcovi Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, aby toto Nariadenie schválil a do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto dokumentu doručil písomné vyjadrenie na adresu: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

Zároveň prikazujem, aby Ústavný súd SR doručil písomné vyjadrenie:

do vlastných rúk prezidentke SR Zuzane Čaputovej, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava

do vlastných rúk Igorovi Matovičovi, Štefanovičova 6, 817 82 Bratislava

do vlastných rúk Romana Mikulca, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ja, xxxxxx xxxxxxxx z Rodu xxxxxx

V xxxxxxx dňa xxxxx   

error: Content is protected !!