Spoločenstvo

Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy

Rezolúcia č. 1

Dňa 06.12.2021 bola zaslaná Rezolúcia č. 1 spolu so Sprievodným listom na 11 svetových adries:
do Maltézskeho rádu, do OSN, Svätej stolici, do Haagu, pánovi Paramonovi, prezidentke SR, na Ústavný súd SR, vláde SR, prezidentovi ČR, na Ústavný súd ČR a vláde ČR.

Cieľom Rezolúcie č.1

bolo upovedomiť tieto zriadenia o tom, že na území Československa je spoločenstvo Živých Človekov, ktorí sa svojím prehlásením z Cestui que vie trust dostali v pyramidálnom usporiadaní sveta z najnižšej úrovne – otroka, na úroveň Sui generis – svojho rodu. Na úrovni Sui generis sú len tieto zriadenia: Maltézsky rád, Svätá stolica, Rád ochrancov Božieho hrobu a Červený kríž. Tieto zriadenia sú medzinárodne akceptovateľné. Maltézsky rád a Svätá stolica si vydávajú vlastné doklady, známky a majú vlastnú menu.

V Rezolúcii č.1 bola podmienka, ak sa Spoločenstvu tieto inštitúcie nevyjadria do 60 dní, tak akceptujú Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy (ďalej SPŽČSČM) na úrovni Sui generis. Zo žiadneho zriadenia do dnešného dňa neprišla odpoveď. Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy má slúžiť na spájanie jednotlivých tzv. „alternatív“ ako sú rôzne združenia, občiny, kluby, družiny a pod., ktoré sa stotožňujú s cieľmi Spoločenstva. Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy nemá v úmysle zasahovať do chodu jednotlivých tzv. „alternatív“, ale na základe vybraných zástupcov z týchto zriadení spoločne vypracovať ďalšie zámery, ktoré nás ako celú skupinu – Spoločenstvo posunú k naplneniu našich cieľov.

Keďže sa žiadne zriadenie nevyjadrilo k akceptácii/neakceptácii Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy na úrovni Sui generis, tak už na tejto úrovni sme a rovnako tak, každý prehlásený Živý Človek. Našim zámerom je, že na základe dohody o spolupráci s jednotlivými „alternatívami“ predložíme na OSN žiadosť o pridelenie UN čísla a zaevidujeme Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekovzo Slovenska, Čiech a Moravy ako organizáciu na úrovni Sui generis s vlastnými pravidlami akceptovanými na medzinárodnej úrovni.

Vzhľadom na to, že v tejto reálnosti prebiehajú súbežne rôzne procesy a je dosť pravdepodobné, že po skončení vojny na Ukrajine sa preformátuje celé zriadenie sveta a OSN môže zaniknúť, tak nevylučujeme ani to, že budeme hľadať iné spôsoby ako fungovať v tejto reálnosti so statusom Suverén a zachovať si práva Živého Človeka. Avšak, akékoľvek procesy sú naplánované je dôležité, aby sme sa spojili a boli jednotnív naplnení cieľov Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Všetci zriaďovatelia Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy vyvíjajú svoje úsilie, energiu, čas a financie na základe svojho presvedčenia a predurčenia v tejto reálnosti. Preto vám nikto z nás nebude sľubovať výmaz z registrov, nepodmienený príjem, vyplatenie benefitov, vystúpenie zo systému ani vám nikto z nás nebude dávať pokyny čo máte robiť, ale spoločným napredovaním a prácou sa k tomu všetkému môžeme dopracovať. Každý prehlásený Živý Človek je plne zodpovedný za všetky svoje kroky, rozhodnutia a vynaložené úsilie.

Pokiaľ ste sa dopracovali na základe vašej duchovnej a vedomej úrovne k prehláseniu sa za Živého Človeka, uvedomujete si svoje predurčenie v tejto reálnosti a ste pripravení niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, ktoré sú v súlade so Statusom Slobodného Suverénneho Živého Človeka a s cieľmi Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy, a máte okolo seba pomaly sa prebúdzajúcich ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto a ktorí potrebujú nasmerovať a vy ste ochotní komunikovať s týmito ľuďmi a zjednotiť ich do menších spoločenstiev – občín, družín, klubov, spolkov a pod. Sme otvorení kooperácii.

Pravidlá spolupráce so Spoločenstvom Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy sú:

– vo svojom blízkom okolí si prostredníctvom Zriaďovacej listiny založte formu spoločenstva, prostredníctvom, ktorej chcete na úrovni SPŽČSČM vystupovať. Forma Zriaďovacej listiny záleží od kreativity každej jednej skupiny. Dôležité je, aby obsahovala názov spoločenstva, dátum zriadenia, podpisy všetkých členov (pokiaľ je možné s odtlačkom palca) a meno prehláseného Živého Človeka s jeho podpisom a odtlačkom palca, ktorý bude toto spoločenstvo zastupovať. Podmienky vstupu svojich členov do spoločenstiev si určuje každé spoločenstvo jednotlivo. Pre SPŽČSČM nie je podmienka, aby boli členovia v jednotlivých spoločenstvách všetci prehlásení Živí Človekovia. SPŽČSČM preferuje aspoň jednoho prehláseného Živého Človeka, ktorý bude toto spoločenstvo zastupovať. Forma prehlásenia závisí od každého jednotlivca. Touto Zriaďovacou listinou prejavíte svoj zámer aj v hmotnom svete, v tejto reálnosti.
– zriaďovanie spoločenstva (komunity) nesúvisí s právnymi normami, korporácie SR, ČR alebo iného spoločenského zriadenia, preto nie je potrebné registrovať toto spoločenstvo ako IČO alebo v obdobných registroch.
– SPŽČSČM obdrží a zaeviduje Návrh na spoluprácu, kópiu Zriaďovacej listiny a kópiu prehlásenia Živého Človeka, ktorý bude spoločenstvo zastupovať. Tieto dokumenty môžete zasielať prostredníctvom e-mailu alebo poštou:
pre Čechy a Moravu: jarilo@volny.cz, Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy, Halenkov 318, 756 03 Halenkov
pre Slovensko: Nallara@azet.sk, Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy, Hrabiny 297/6, 038 61 Lipovec
– formu Návrhu na spoluprácu si môže vypracovať každé spoločenstvo na základe svojich vlastných priorít, alebo môžete použiť formulár, ktorý bude zverejnený na stránke: zivyclovek.sk, alebo zivyclovek.com
– na každý Návrh na spoluprácu bude za SPŽČSČM individuálne odpovedať
– kompetentní slávka z RODu Murček a josef z RODu poláchů sa zaväzujú, že doručená dokumentácia
bude zaevidovaná v SPŽČSČM a bude slúžiť výlučne na plnenie cieľov SPŽČSČM v súlade so Stanovami SPŽČSČM.
– najpravdepodobnejšiu formu Kopného práva si môžete naštudovať na youtube.
– vzhľadom na sociálnu situáciu v tejto reálnosti bude forma Kopného práva prispôsobená a odsúhlasená na úrovni SPŽČSČM k súčasnému stavu
– kompetentní budú odpovedať na zaslané Návrhy na spoluprácu do 30 dní od doručenia
– Návrhy na spoluprácu je potrebné odoslať najneskôr do 31.07.2022
– v priebehu augusta bude uskutočnené stretnutie so všetkými zástupcami jednotlivých spoločenstiev

Ciele Spoločenstva Prehlásených Živých Človekovzo Slovenska, Čiech a Moravy:

– uplatňovať si územie obhospodarované a spravované Prehláseným Živým Suverénnym Človekom
– spravovať územie a životný priestor, ktoríobývajú, spravujú a zveľaďujú Suverénní Živí Človekovia na základe princípu Prirodzeného práva a Kopného práva
– vytvorenie plnohodnotných podmienok pre život na tomto území a priestore
– obnovenie hospodárskej samostatnosti
– zabezpečenie lekárskej starostlivosti a vzdelávania pre každého Človeka, ktorý svojou činnosťou prispieva k prospešnému chodu Spoločenstva Prehlásených Živých Suverénnych Človekov
– umožniť všetkým Živým bytostiam a Človekom, na základe ich tvorivej činnosti a prospešnej práce, možnosť dôstojného života na území Spoločenstva Prehlásených Živých Suverénnych Človekov
– podporovať zdravie, vzdelanie a tvorivé podmienky pre potomstvo
– zabezpečiť a zachovávať si na území a priestore Spoločenstva Prehlásených Živých Suverénnych Človekov Suverenitu, poriadok a mier
– zabezpečiť duchovný a kultúrny vývoj v súlade s dedičstvom Našich Predkov
– podporiť spoluprácu, zdieľanie a partnerstvo s ostatnými rovnako zmýšľajúcimi spoločenstvami – smerovať našu činnosť v súlade so Svedomím a Prírodou napojením na Istinu Tvorcu – ROD

Zriaďovatelia Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy:

slávka z Rodu Murček: Nallara@azet.sk
igor z Rodu Králik
peter z Rodu pavlík: peter.pavlik@protonmail.com
ľubomír z Rodu Fico: lubomirfico@protonmail.com
jan z Rodu Rusin
alexandra z RODu pilbauerů
josef z RODu poláchů: jarilo@volny.cz

Všetky informácie o Spoločenstve Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy nájdete na stránkach: zivyclovek.sk a zivyclovek.com

Prajeme Svetlo v Duši!
zriaďovatelia Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy

error: Content is protected !!