návrh na spoluprácu

názov spoločenstva, adresa, e-mail, telefón

 

Návrh na spoluprácu so Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy

 

            Ja, …………………….. v zastúpení /občiny, klubu, družiny, spolku, rodiny a pod. / sa plne stotožňujem s cieľmi Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy a ako prehlásený Živý Človek aj so Statusom Slobodného Suverénneho Živého Človeka.

            Týmto navrhujem spoluprácu so Spoločenstvom Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Rovnako súhlasím, aby boli moje údaje a kópie dokumentov vedené v evidencii SPŽČSČM pre interné potreby. 

            Spolupracovať máme záujem v oblasti (uveďte najhlavnejšie činnosti Vašej komunity):

 

Príloha: kópia Zriaďovacej listiny

              kópia prehlásenia živého človeka

 

V ……………. dňa …………….

                                                                                                                                                                                           /podpis prehláseného živého človeka s odtlačkom palca/