Administrácia

Administrácia Cestui Que Vie trustu

Prípad sa netýka „spravodlivosti“. (Ide o správu trustu – zmluvný vzťah medzi vami a správcom trustu, t.j. štát). Oni (úradníci, sudcovia….) predstavujú trust, ktorý vlastní štát, a ak sme príjemcom benefitov trustu – (vy ste príjemca benefitov, lenže vytvorením s.r.o. zo všetkých štátov, sme prišli rôznymi podpismi napr. vydaním nového občianskeho preukazu aj o túto pozíciu a už nemáme žiadne práva, len privilégia, ktoré si nakoniec platíme sami a to zdravotné poistenie, sociálne poistenie, dôchodkové poistenie a pod.), zostávajú pre nich jediné dve pozície: exekútor a správca. (Túto pozíciu príjemcu benefitov viete využiť na súde v prípade, že ste z niečo obvinení.) Takže ak zistíte zaujatosť sudcu – hoci pochybujem, že sa prípad dostane až sem, môžete im dať vedieť, že ste si vedomí týchto rolí.

Podľa zákona o trustoch, nemôžete byť exekútorom (vykonávateľom) alebo správcom trustu, kým ste oprávneným príjemcom benefitov, pretože by to znamenalo konflikt. Ak nemáte istotu, že to zvládnete sám, tak odporúčam, aby niekto (právnik) šiel miesto Vás, aby ste neboli zmätení a nesúhlasili s tým, že budete trust teda správca trustu. Čo najhoršie sa môže stať vášmu zástupcovi, keď dokáže, že NIE JE trust – správca? Pozícii príjemcu benefitov síce môže chýbať vplyv, zodpovedajú však ostatné dve pozície. Jediným spôsobom, ako môžu byť štátni zamestnanci príjemcom benefitov trustu, je previesť svoju zodpovednosť na Vás, pretože nemôžu byť súčasne správcom aj príjemcom benefitov trustu. Správcovstvo a exekútorstvo sú teda horúcimi zemiakmi, ktoré chce štát zahodiť, aby tak mohol byť príjemcom kreditu- benefitov trustu. Keď sme sa narodili, bol v „náš prospech“ zriadený trust – Cestui que vie trust (CQV) (to znamená, že pri narodení bolo naše meno zapísané do pôrodnej knihy v nemocnici. Vtedy sme ešte boli „živý človek“. Podľa zákona na SR musí rodič vybaviť dieťaťu rodný list do troch dní od narodenia a tým uzatvára za dieťa Cestui que vie trust, kedy sa stáva „mŕtvy človek“ , pre tento systém iba vec. Vybavením rodného listu a pridelením rodného čísla sme sa stali obchodovateľní pre štát, ktorý spravuje náš majetok . Rodný list sa vydáva na ceninovom papieri tak, ako rôzne akcie, teda je to cenný papier s rodným číslom a naším menom, ktoré je napísané veľkými písmenami. Na všetkých dokladoch je naše meno písané veľkými písmenami.) Aká bola však hodnota, ktorá sa dala do trustu, aby ho vytvorila? (Hodnota pre tento štát nie majetok, ale naše telo s našim menom a rodným číslom, s ktorými štát obchoduje. Preto vláda hovorí, že sme ľudské zdroje.) Touto hodnotou bolo naše právo na vlastníctvo prostredníctvom nášho narodenia na tento svet, nášho tela prostredníctvom záznamu živého narodenia a našej duše prostredníctvom krstného listu. Štát, ktorý zaregistroval trust, je vlastník a správca … správca trustu. Pretože chcú byť príjemcami benefitov trustu, musia nás (skutočného príjemcu benefitov) požiadať, aby sme im umožnili účtovať poplatok za trust, a to našim podpisom na dokumente (prehlásení, podaním rôznych žiadostí atď). A previesť na nás správu v čase, kedy chcú byť príjemcom osobitného „konštruktívneho“ trustu. Trust je možné vytvoriť kdekoľvek a kedykoľvek je možné zaviesť zmluvné strany trustu. A keďže príjemca benefitov nemôže spoplatňovať trust (môže to urobiť iba správca), je štát ako správca, ktorý spoplatňuje trust, ale robí to vo svoj prospech, nie pre náš. Podľa zákona o trustoch je teda jediným spôsobom, ako môžu ťažiť zo svojho porušenia zákona o truste a to na súde (v prípade exekúcie a pod.), prinútiť nás, aby sme zmenili úlohy – z príjemcu na správcu (ten zodpovedný za účtovníctvo), zatiaľ čo oni si vymenia úlohy – zo správcu na príjemcu (pretože žiadna strana nemôže hrať obe úlohy súčasne v rámci rovnakého konštruktívneho trustu). Podľa zákona o trustoch jediným spôsobom, ako môžu spoplatniť trust, je získanie nášho súhlasu ako príjemcu trustu. Prečo by sme súhlasili s výmenou úloh, keď je trust v náš prospech? … a ako to dokážu urobiť? Najlepším spôsobom je dostať nás pred súd a oklamať nás, aby sme tak nevedomky urobili. Ale ak vieme, čo sa stalo, predtým, ako sme tam boli, je ľahké vedieť, čo povedať, aby sa tak nestalo.

Súdny úradník je kľúčovou stranou, aj keď sa zdá, že kľúčovou stranou je sudca. Úradník je správcom trustu CQV vo vlastníctve štátu – on prideľuje spisy sudcom. Zodpovedá za vymenovanie správcu a exekútora za konštruktívny trust v konkrétny súdny spor. Pokiaľ ide o trust „poslednej vôle“, je to opačne – správca ustanoví správcu. Súdny úradník teda ustanoví sudcu za správcu (ten, ktorý spravuje trust) a menuje prokurátora za vykonávateľa trustu (ten, ktorý vykonáva trust). Za obvinenie je v konečnom dôsledku zodpovedný prokurátor, pretože to bol on, kto podal žalobu na súd v mene štátu (ktorý vytvoril konštruktívny trust), a ktorý spravuje trust CQV. Iba exekútor/prokurátor môže iniciovať/vytvoriť konštruktívny trust a ten, kto vytvorí spor, nesie zodpovednosť a musí vykonať nápravu. To je dôvod, prečo sú všetci prokurátori/exekútori splnomocnení predložiť svoje účtovné knihy na súd, pretože ak svoju zodpovednosť neprenesú na údajného obžalovaného (obvineného) alebo ak obvinený neprijme ponuku štátu na zodpovednosť za obvinenie, potom niekto musí pripísať kredit na zverenecký účet, aby vyrovnal dlh a prokurátor/exekútor je ten „niekto“. Pretože prokurátor je ten, kto spoplatňuje, kredituje trust, prokurátor/exekútor musí poplatok uspokojiť. Keď sudca/správca/ správca (JAT) povie Meno trustu“ JOŽKO MRKVIČKA“ a požiada vás o predloženie dokladu totožnosti, „môžete sa postaviť“ a opýtať sa: „Hovoríte pre a do záznamu, že trust, ktorý teraz spravujete, je JOŽKO MRKVIČKA trust? „ Toto potvrdzuje skutočnosť, že vieme, že Meno je trust, nie živý človek. Aká je zvyčajne prvá otázka sudcu/správcu ? „Ako sa voláte?“ alebo „Uveďte svoje meno pre záznam“ alebo „Predložte doklad totožnosti – občiansky preukaz“. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme sa nestotožňovali s menom trustu, pretože týmto meníme úlohy a to nás robí správcom a sudcu príjemcu benefitov trustu. Ak od začiatku vieme, že sudca je správcom, potom vieme, že sudca je Meno pre tento konkrétny konštruktívny trust. Zamyslite sa teraz nad tým, ako sa sudcovia rozhnevajú na naše odmietnutie a musia pripustiť, že sú Meno, že vydajú zatykač na „nezvestného obžalovaného“ a len čo odídete, budú vás chcieť zatknúť. Aké je to hlúpe? Musia sa cítiť hlúpo, keď povedia: „Jožko Mrkvička nie je na súde, takže vydávam zatykač na jeho zatknutie.“ Potom chcú zatknúť muža, u ktorého práve pripustili, že tam nie je. A vtedy sa môžeme opýtať: „Týmto príkazom naznačujete, že neviete, o čom hovorím? Pripúšťate svoju neschopnosť? Dáte sem niekoho, kto VIE, o čom hovorím? „ Budú sa nás snažiť prinútiť, aby sme pripustili, že sme Meno trustu, lebo platia – a my nesmieme akceptovať ich nátlak, lebo platíme my. (Keď na súde preukážeme našu totožnosť prostredníctvom pasu, alebo občianskeho preukazu, tak benefity berie sudca a nezáleží či rozhodne v náš prospech, alebo nie. A prečo by mal rozhodovať v prospech „mŕtvej veci“?) Sudca ostáva v pozícii dôverník trustu – neistá situácia – v takom prípade je najlepšie povedať. . . „JOŽKO MRKVIČKA je skutočne pred súdom!“ ukážete na sudcu. „Pri všetkej úcte ste to Vy!“ Ako správca ste dnes JOŽKO MRKVIČKA, však? !! „ Musíme zostať úctiví a zdvorilí, inak nakoniec padneme na ich úroveň. Počas frustrácie sudcu z toho, že sme nepripustili, že sme Meno Trustu – správca/vykonávateľ trustu – by sme sa mali pýtať, o koho ide. „Než pôjdeme ďalej, pane, potrebujem vedieť, kto ste VY.“ Oslovte a spýtajte sa súdneho úradníka – správcu trustu CQV vo vlastníctve štátu: „Ste správcom, ktorý ustanovil tohto sudcu za správcu (správcu konštruktívneho trustu č. 12345/spisová značka)? Vymenovali ste prokurátora za vykonávateľa tohto konkrétneho konštruktívneho trustu? „ Potom ukážete na sudcu: „Takže vy ste správcom“ a poukazujete na prokurátora, „a ste vykonávateľom – a ja som teda oprávnený prijímateľ benefitov trustu – takže vás oprávňujem rozpustiť a zrušiť tento konštruktívny trust. „Teraz si nárokujem svoje telo, takže ruším CQV trust, ktorý ste účtovali, pretože teraz tam nemá žiadnu hodnotu.“ Spáchali ste podvod proti všetkým zákonom! „ Pravdepodobne sa nedostanete tak ďaleko. Skôr nariadi sudca „Prípad zamietnutý“. . . alebo ešte pravdepodobnejšie bude, že prokurátor zvolá „Stiahneme obvinenie“. Odhalili sme ich podvod s CQV trustom, ktorý existuje iba na základe domnienok. Trust CQV nemá žiadny korpus, žiadny majetok. . . , žiadna hodnota. Trusty sa vytvárajú iba na základe prevodu majetku a môžu existovať, iba ak je v truste hodnota. CQV trust nemá žiadnu hodnotu, napriek tomu si ju naďalej účtuje. To je podvod! Údajným majetkom sme my muži a ženy, ktoré považujete za nekompetentné, mŕtve, opustené, stratené, bankrotujúce alebo maloleté – ale to je ilúzia – takže keď si nárokujeme svoje telo, zrútime predpoklad, že v truste je hodnota. Pracujú v podvodoch – čo je vždy známe – ale teraz vieme, ako to robia. Naše odhalenie ich podvodu im dáva iba tri možnosti:

1. Predtým, ako riskujú odhalenie svojho podvodu, môžu prípad zamietnuť.

2. Alebo môžu započítať dlh a nechať nás na pokoji.

3. Môžu anulovať túto konkrétnu kauzu CQV trustu – alebo nemôžu zrušiť samotný CQV trust – inak sa zrúti celý globálny systém, pretože nemôžu existovať bez našej energie, ktorú získajú prostredníctvom tejto CQV trust manipulácie, a nechcú rozptýliť zverené prostriedky príjemcom, ktorým sme my.

Teraz, keď vedia, že sme sa dostali na koreň ich podvodu, zakaždým, keď sa obrátia na súd so spravovaním trustového účtu, nebudú vedieť, či sme tí, ktorí ich pošlú do väzenia. Zodpovednou osobou, ktorá pôjde do väzenia, je poručník/sudca, čo musí vykonať exekútor/prokurátor. Preto chcú, aby sme prijali obidva tituly, exekútor/správca, a potom nie len že pôjdeme do väzenia, ale podpísaním ich dokumentu sa staneme exekútorom, ktorý vynúti náš vlastný trest. Nemôžu si dovoliť porušovať cirkevné kánonické zákony/canon 2057/ zo strachu, že ukončia svoju kariéru, takže sú uväznení bez možnosti utiecť. Čo má teda súdny úradník robiť? Žiaden z týchto zločincov čoskoro nezasiahne do žiadneho prípadu, pretože riziko je príliš veľké. Toto bude koniec súdneho systému. Vedomosti sú sila. Podľa obchodného práva – od Kódexu Ur-Nammu (asi 2100 pred n. L.) užívanie majetku iného človeka bez jeho súhlasu vedie k zneucteniu používateľa, vďaka čomu je zodpovedný za všetky vzniknuté dlhy. Takže naše používanie formulárov UCC, zmeniek, AFV alebo dlhopisov, FRN a ďalších dokumentov rímskeho systému môže spôsobiť pokuty, pretože ide o obchodovanie s majetkom, ktorý nevlastníme, a jeho používanie, pretože „meno“ rodného listu je majetok spoločnosti (štátu, vlády), ktorá ho vydala.

Naše argumenty dokážeme spracovať perfektne, ale nakoniec vám môžu povedať: „Prepáčte, nie ste jedným z nás, pretože ste skutoční, a my nie sme – sme fikcia.“ Teraz im však namiesto toho spôsobíme strach. Keď sme nútení postaviť sa pred súd, s vedomím, že sudca je správcom a prokurátor, je vykonávateľom trustov CQV, to je naše oprávnenie konať. Dáva nám dve možnosti:

1. Môžeme odhaliť podvod s domnienkami, podľa ktorých CQV trusty existujú – a nechať ich zrušiť trust. Rozpustenie jedného CQV trustu ich všetkých rozpustí.

2. Musíme vedieť, že všetko, čo sudca povie aj keď to znie ako príkaz alebo veta, tak všetko je „ponuka“, ktorú môžeme odmietnuť slovami: „Nesúhlasím – neprijímam vašu ponuku.“ Toto je kľúčový princíp testamentárnych trustov – príjemca trustu môže ponuky správcu trustu prijať alebo odmietnuť.

Poznámka: v zátvorkách s kurzívom sú moje doplňujúce vysvetlenia.

pôvodný text so súhlasom Santos Bonacci!