Koncepcia

Koncepcia Cestui qui vie trustu

Rodíme sa ako slobodní človekovia a predsa celý život pracujeme pre „štát“ alebo „spoločnosť“ bez zjavnej slobody a voľnosti. Podliehame rôznym ideológiám, ktoré sa pravidelne menia (think tanky), bojujeme za cudzie záujmy, a v konečnom dôsledku nič pre seba nekonáme.

Kam však smeruje všetka duševná energia, ktorú vyprodukujeme počas svojho života?

Môj záver- k parazitom.

Ako sme sa k tomuto stavu vlastne dopracovali? Jednoducho.

Klamali nás od samého začiatku a my svojím nevedomím súhlasom, sme sa stali nedobrovoľne súčasťou „civilizácie“.

– Civilizácia má svoje ideologické základy niekým alebo niečím stanovené alebo navrhnuté. Napríklad hisTóriu, záKony …. atď.

– Naše začlenenie je len na základe konsenzu – nášho súhlasu (miesto narodenia alebo rodičia sú nepodstatné). Akonáhle súhlasíme (zastúpení rodičmi) stávame sa súčasťou systému a ten už nijako nezohľadňuje naše predurčenie, túžby alebo schopnosti.

Skrátka sa stávame ľudské zdroje a „verchuška“ sa tým nijako netají.

Ako sme sa nechali vmanévrovať do takéhoto „postavenia“?

Proces je veľmi jednoduchý.

Popíšem to tak ako ho chápem ja.

Ako som už povedal, človek sa rodí ako slobodná bytosť so všetkými právami danými od Stvoriteľa. Po narodení je dieťa zapísané do pôrodnej knihy v nemocnici. Stále je živý človek. Akonáhle je však vystavený rodný list (do 3 dní po narodení), je naštartovaný proces. Ukončením procesu je živý človek považovaný za ľudský zdroj, otroka alebo mŕtveho človeka – personu.

Persona – jedná sa o právnickú/fyzickú osobu (fikciu, ktorú vytvára a vlastní vláda).

Legálne sme považovaní za fikciu, koncept alebo myšlienku vyjadrenú ako meno, symbol. Táto právnická/fyzická osoba nemá vedomie, je to osoba ENS LEGIS, t.j. meno (slovo napísané na kúsku papiera).

Preto napr. musíte mať na súde právneho zástupcu. Mŕtva vec sa predsa nemôže hájiť sama a mŕtvu vec možno súdiť.

Povedzme si definíciu rodného listu podľa slovenského zákona:

Rodný list je verejná listina, ktorú vydáva matričný úrad pri narodení dieťaťa. Rodný list sa vybavuje na matrike na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa.

A teraz časť definície z wikipedie. The documentation of births is a practice widely held throughout human civilization. The original purpose of vital statistics was for tax purposes and for the determination of available military manpower.

Takže z pohľadu vlády, (štátu) je to doklad s registračným číslom na ceninovom papieri, ktorý oprávňuje štát zahrnúť novonarodeného človeka medzi platcu daní, pracovnú silu alebo nového vojaka. Skrátka je to list vlastníctva.

Toto je prvý krok pre zviazanie človeka do biblického otrockého systému. Ďalšie kroky nasledujú postupne prihlásením do zdravotnej poisťovne, do sociálnej poisťovne, vydaním vodičského preukazu….. atď. Každou ďalšou zmluvou so štátom potvrdzujeme svoj prvotný záväzok započatý vydaním rodného listu – zápisom do registra. Keďže dnes sú všetky štáty s.r.o., tak týmto procesom získavajú ľudské zdroje, ktoré sú obchodovateľné na burze. Deje sa to prostredníctvom vydávania napr. štátnych dlhopisov. S.R.O. si napožičiava peniaze a otroci – občania to svojou prácou splácajú – zhmotňujú vytlačené dlhové peniaze aj s úrokom.

Ako bolo povedané, celý konštrukt vychádza z prvotného konsenzu- súhlasu (i keď nevedomého) so vstupom do systému. Systémové pravidlá a zákony sú založené na morskom práve – čo je v podstate korporátne – obchodné právo, (právo peňazí) a v súčasnosti na pokračovateľovi – rímskom práve – viď. používanie latinského jazyka v terminológii na súde (ak chcete dôkaz, pozrite sa na americký senát a symboliku na stene za kreslom predsedu senátu – je to v podstate prenesený rímsky senát).

Definícia na wikipédii: Law of the sea is the public law counterpart to admiralty law (also known as maritime law), which applies to private maritime issues, such as the carriage of goods by sea, rights of salvage, ship collisions, and marine insurance. Morské právo je verejnoprávnym protikladom k právu admirality (tiež známemu ako námorné právo), vzťahuje sa na súkromné ​​námorné záležitosti, ako je námorná preprava tovaru, práva na záchranu, kolízie lodí a námorné poistenie……všimnite si to slovíčko súkromné.

V podstate morské právo je právo čisto obchodné – law of commerce. Rieši obchodné záležitosti. To je celé tajomstvo systému.

Ak si položíme otázku – čo tvorí obchodovateľné „hodnoty“?, tak je to jednoznačne ľudská činnosť – práca – či už fyzická alebo duševná – teda samotní človekovia. Ako protihodnota k vyjadreniu ceny práce sú používané peniaze.

Postupom času riadiaci systém navodil stav, že peniaze sú tak isto tovar a nie výmenný prostriedok. Problém pre systém je, že tvorcovia hodnôt sú ľudia a nie peniaze alebo samotný systém ako taký. Systém bez ľudí je mŕtvy a svojim chlebodarcom neprináša nič.

Aby administrátori neporušovali Kon stvorenia a protireakcia Vesmíru ich nezničila, musia jednoducho vmanévrovať človekov do podriadenosti – vazalstva, otroctva s ich vlastným súhlasom. Práve na to je použitá schéma zákona pochádzajúca z morského práva s názvom Cestui Qui Vie trust.

Predstavte si situáciu, že človek sa chce prepraviť z prístavu A do prístavu B. Nastúpi na palubu lode s palubným lístkom (tu v zdrojoch spomínajú meno napísané veľkými písmenami). Človek nastupuje zo súše na vodu a všetok majetok necháva na súši. Po vystúpení z lode v prístave B sa nahlási prístavným úradom, a tým potvrdzuje, že z lode vystúpil – vrátil sa z mora. No čo v prípade, že do prístavu loď nedorazí alebo prichádzajúci sa neeviduje v novom prístave? Tak toto rieši Cestui Qui Vie trust. Človek, ktorý nastúpi na palubu lode s platným palubným lístkom, takto uzatvára s vládou (poisť. spoločnosťou a pod.) CQV trust, ktorý má zabezpečiť správu majetku človeka počas jeho neprítomnosti – t.j. keď je na mori. Ak loď do cieľového prístavu nedorazí, alebo sa človek neohlási prístavným úradom, tak nastupuje mechanizmus CQV trustu a človek na dobu 7 rokov je probácii a jeho majetok spravuje vláda alebo ten, s ktorým má uzavretý CQV trust. Po uplynutí 7 rokov je človek vyhlásený za mŕtveho – strateného na mori a všetky benefity z CQV trustu poberá správca trustu, teda trustee. No a teraz si namiesto zmluvnej strany CQV s vami dosaďte názov štátu, palubný lístok je rodný list, majetok trustu je vaše telo, teda všetko to, čo ste dostali od Stvoriteľa na realizáciu svojho predurčenia v tejto reálnosti. Dôsledok takéhoto stavu je ten, že ste mŕtva, obchodovateľná položka, ľudský zdroj a všetky benefity z trustu poberá administrátor CQV trustu, teda štát. Jediné, čo je Vám poskytnuté, sú privilégiá. Teda napr. možnosť sa vzdelávať, zdravotná starostlivosť atď. Všetko je však platené z benefitov Vášho CQV trustu. Štátu však tieto benefity nezostávajú, nakoľko je to len s.r.o.- čka a je súčasťou celosvetovej korporácie, ktorá tieto benefity zhromažďuje pre seba. Vynikajúco vymyslený otrocký systém, kde otroci ani nevedia v akom postavení v skutočnosti žijú.

Ťažko sa tomu uverí, ale je to tak. Na pochopenie a odhalenie skrytého, ale skutočného významu slov je najlepší anglický jazyk. Tam je to viditeľné najzreteľnejšie. Keď matka privádza dieťa na tento svet, dieťa prichádza obrazne aj doslova z vody na súš – pôrodným kanálom.

To isté robí aj loď keď prichádza do prístavu. Prechádza prístavným kanálom k doku (skratka anglického slova doctor je doc.). Loď prináša nový tovar, ktorý treba deklarovať a na to sa používa certificate of goods. To je doklad o pôvode tovaru, type tovaru, výrobcovi … atď. Keď sa dieťa narodí je vystavený birth certificate – rodný list a až teraz môžeme na nového človeka aplikovať komerčné – obchodné právo, pretože vystavením rodného listu je naštartovaný proces uvedenia človeka do otrockej pozície – mŕtvoly stratenej na mori.

Prečo sa banky nazývajú bankami? V obchode je najdôležitejší obeh peňazí angl. currentflow. Význam slova bank je breh a breh predsa usmerňuje tok. Či sú to peniaze alebo voda je teraz jedno.

Slovíčko loď-ship sa tak isto viaže k morskému právu – zoberte si, že ste občan a obrazne sedíte na palube lode s názvom Československo. Občianstvo je citizenship, ale v dokumentoch máme napísané nationality – národnosť.

Podobne aj friendship, partnership, leadership….. atď.

Liberty = sloboda. Prečo je socha slobody Statue of liberty a nie Statue of freedom? Veď aj Viliam Wallace kričal freedom a nie liberty. Liberty je v podstate povolenie kapitána opustiť loď zakotvenú v prístave na určenú dobu za určitých podmienok.

Zaujímavé sú aj latinské slová napr.

AstraZeneca – astra ze neca – tada zabíjať hviezdy

Ipsos Mori – títo zomrú

vatikán – et vati can – vidiaci môže

v ruštine – súd sa prekladá ako sud

loď ako sudno