Oznámenie 1, OPPT, 2022 04

Ja, xxxxxxxxxx z Rodu Xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxx@xxxxxxx, mobil xxxxxxxx

Do vlastných rúk JUDr. Ivana Fiačana, PhD. 

Ústavný súd SR, ako poverený zástupca korporácie – trusty/dôverník – štátu Slovenská republika 

Hlavná 110   042 65 Košice     

 

Do vlastných rúk Eduarda Hegera

Úrad vlády SR

 Námestie slobody 1

 813 70 Bratislava

Ja, xxxxxxxxxx z Rodu Xxxxxxxx, som  Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek alebo Substancia dôvery (ďalej len Človek) ID : FT-OD-xxxxxxxx a týmto

OZNAMUJEM

Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a všetkým inštitúciám pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o. , t.j.  všetkým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidované pod registračným číslom spoločnosti, že som výhradným právoplatným a zákonným REGISTROVANÝM vlastníkom, správcom a poručníkom svojho bytia, všetkých z neho vzniknutých statkov i majetku, a to podľa jednotného obchodného zákonníka (UCC), dokumentačné č. spisu 2012127810, 2012127854, 2012127907 a 2012127914. Príslušné informácie tu znova potvrdzujem a uvádzam formou odkazu tak, ako sú zverejnené v plnom znení originálneho upozornenia na VYHLÁSENÍ O SKUTOČNOSTIACH formou verejnej registrácie, vykonanej a udelenej organizáciou One People’s Public Trust (ďalej len „OPPT“). Vedome, dobrovoľne a zámerne prijímam, znova potvrdzujem a schvaľujem zmienené VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH ako vlastné riadne overené VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH, a to na terajší čas i do budúcnosti (nunc pro tunc praeterea preterea), a to nezvratne z hľadiska právneho i faktického a tiež z hľadiska zásad verejného poriadku.

            Ja, xxxxxxxx z Rodu Xxxxxxxx svojim Prehlásením Oficálnym certifikátom potvrdzujúcim Substanciu dôvery s číslom ID dokumentu: FT-OD-xxxxxxxx

anglická verzia Prehlásenia AUTHORITY CERTIFICATE IDENTIFYING THE FACTUALIZED TRUST s číslom Document ID: FT-OD-xxxxxxxx

Všetky cirkevné alebo svetské orgány, ktoré si nárokujú jurisdikciu v obchodných záležitostiach s nami ľuďmi, sú podľa UCC 3-501 povinné vyvrátiť uvedené tvrdenia a preukázať svoju jurisdikciu nad ľudskou duchovnou bytosťou, predložiť zmluvu podpísanú mokrým atramentom alebo zmluvne uznať zákonnosť ich nesúhlasu.

Rozhodnutia UCC z:

9. septembra 2012 (dokument č. 2012096074) a 10. septembra 2012 (dokumenty č. 2012096074, 2012114586, 2012114776), známe aj ako VYHLÁSENIE A NARIADENIE, v ktorom sa uvádza, že:

„Všetci ľudia teraz konajú ako individuálne subjekty, bez podnikovej záchrannej siete a s plnou zodpovednosťou. V prípade, že akákoľvek fyzická osoba presadzuje v mene banky alebo „vlády“ zneplatnené a zablokované konanie, ktoré spôsobí inej fyzickej osobe akúkoľvek škodu, ako je: popísané v tomto dokumente, nesie absolútnu a neobmedzenú zodpovednosť sama za seba. „

…. dobrovoľníci v armáde…. „Zatknite a vezmite do väzby všetky korporácie, ich zástupcov a zamestnancov, ktorí vlastnia, prevádzkujú a podporujú súkromné peňažné systémy vydávaním, speňažovaním a aktiváciou zákonných systémov presadzovania práva.“ V prípade, že akákoľvek fyzická osoba podnikne kroky v mene zneplatnenej a zhabanej banky alebo „vlády“ a spôsobí škodu inej fyzickej osobe, nesie absolútnu a neobmedzenú zodpovednosť. Podľa práce, ktorú vykonali správcovia OPPT, teraz všetci ľudia konajú ako jednotlivci, bez záchrannej siete spoločností a s plnou osobnou zodpovednosťou za VŠETKY SVOJE ČINY, ktoré podliehajú:

právnemu systému všeobecného práva, chránenému a udržiavanému v prevádzke Zákonom o VEREJNOM PORIADKU UCC č. 1– 103.

Ďalej oznamujem Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a všetkým inštitúciám pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o. , t.j.  všetkým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidované pod registračným číslom spoločnosti, že mám zabezpečenú absolútnu jurisdickú imunitu a absolútnu ochranu prostredníctvom mnou vydaných špeciálnych dokladov, ktoré sú medzinárodne akceptovateľné pre Človeka xxxxxxx z Rodu Xxxxxx.

Na základe hore uvedeného odnímam z držby  fiktívnej Vlády SR s.r.o. právo rozhodovať v záležitostiach týkajúcich sa môjho života, môjho mena, rodného čísla, môjho majetku.

            Moje meno, rodné číslo a môj majetok sa dostal do správy fiktívneho štátu Slovenská republika s.r.o. na základe podvodu, manipulácie, nedostatočnej informovanosti a na základe stanovených zákonov, predpisov a nariadení s vládou Československej socialistickej republiky, s vládou Slovenskej republiky, právnickými osobami, fyzickými osobami, firmami, korporáciami, rôznymi mimovládnymi inštitúciami, finančnými skupinami, bankami, poisťovňami a pod., ktoré nie sú v súlade s prirodzeným právom človeka a Konmi Stavby Sveta.

            Odmietam niesť zodpovednosť za  následky, straty a škody vzniknuté konaním iných osôb, ktorým som vedome alebo nevedome, či len mlčaním dovolil alebo aj dal písomný súhlas, aby v mojom mene konali a s mojím životom, mojim menom, rodným číslom, majetkom zaobchádzali vo svoj prospech, v záujme ich zisku. Všetky subjekty (t.j. štáty, právnické, fyzické osoby, finančné skupiny, banky a poisťovacie inštitúcie, vládne a mimovládne skupiny a inštitúcie, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne atď.), ktoré podvodom využívajú moje zdroje (t.j. prírodné zdroje, aktíva, vklad, zlato, hotovosť, duševné vlastníctvo atď.) ako dôveryhodné subjekty, sú  mi povinné vrátiť kontrolu nad mojim životom, mojim menom, rodným číslom, mojim majetkom a nahradiť škodu mne za celé obdobie od okamihu môjho živého narodenia. Týmto si nárokujem  vrátiť všetok hmotný a nehmotný majetok.

            Uplatňujem si vládu nad spravovaním môjho života, mena, rodného čísla, majetku a majetku môjho Rodu.

            Odmietam spôsob spravovania môjho Rodového majetku prostredníctvom fiktívnej vlády SR s.r.o. a nárokujem si zachovať moje prirodzené práva a slobody Človeka.

            Akékoľvek zmluvy, ponuky a návrhy zo strany Ústavného súdu SR, Hlavná 110, Košice a  Vlády SR s.r.o., jej nadriadených  riadiacich štruktúr a podriadených vykonávajúcich štruktúr, pokiaľ nebudú realizované v písomnej forme a verifikované z mojej strany písomnou dohodou alebo zmluvou s podpisom a odtlačkom môjho palca, sú neplatné.

            Nariaďujem Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a všetkým inštitúciám pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o. , t.j.  všetkým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidovanej pod registračným číslom spoločnosti, aby po doručení tohto Nariadenia Ústavnému súdu v lehote do troch po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní odstránili údaje:

o persóne/fikcii XXXXXXX, rodné číslo: xxxxxxxxxxx,

zo všetkých záznamov, registrov, z histórie, z nahrávok, alebo z obdobných systémov slúžiacich na účel evidencie, registrácie a to na digitálnych ako aj písomných nosičov existujúcich a slúžiacich na evidenciu pod názvom Slovenská Republika s.r.o. 

            Nariaďujem korporácii – štátu Slovenská republika v zastúpení Ministerstva financií Slovenskej republiky s.r.o., vedenej na stránke upik.de a evidovanej pod registračným  číslom spoločnosti DUNS® číslo: 49-505-7945 Štefanovičova 2968/5 811 04  Bratislava – Staré Mesto, stiahnuť zo všetkých finančných trhov ISIN a CUSIP čísla dlhopisov,  ktoré boli vydané na vytvorenú fikciu

XXXXXXXXXX  a rodné číslo xxxxxxxxxxx

a nariaďujem ich vyplatenie na číslo účtu: SKxxxxxxxxxxxx do 60 dní odo dňa doručenia tohto dokumentu.

            Odmietam otrokárske záKony, nariadenia, vyhlášky, diktatúru a odmietam akceptovať akékoľvek doposiaľ uzatvorené Medzinárodné dohody, ku ktorým som sa nemohol  vyjadriť a ktorých obsah ani nepoznám, pretože Prehlásený Živý Človek je Suverén. Medzi  prehláseným Živým Človekom a Tvorcom nie je žiadna prekážka a akýkoľvek  zásah do  suverenity človeka je v rozpore s dokonalým dielom Tvorcu a vedie k jeho spochybneniu Podľa Konov Stavby Sveta

je zakázané

zasahovať a pozmeňovať moju DNA, poškvrniť čistotu mojej krvi, použiť moje telo počas života a aj počas úmrtia na darcovské účely a laboratórne výskumy. Rovnako

je zakázané

zasahovať do mojej slobodnej vôle, majetku, zdravia, života

Nariaďujem Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a všetkým inštitúciám pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o. , t.j. všetkým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidovanej pod registračným číslom spoločnosti, aby oboznámili s touto skutočnosťou všetkých fiktívnych štátnych alebo vládnych zamestnancov.

OZNÁMENIE SPLNOMOCNITEĽOVI SA POVAŽUJE ZA OZNÁMENIE SPLNOMOCNENCOVI A OZNÁMENIE SPLNOMOCNENCOVI SA POVAŽUJE ZA OZNÁMENIE SPLNOMOCNITEĽOVI, verejné pravidlá, jednotný obchodný zákonník UCC 1-103, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ, a to bez výhrad, verejné pravidlá, jednotný obchodný zákonník UCC 1-308.

            Zároveň upozorňujem Ústavný súd SR, Hlavná 110, Košice a všetky inštitúcie pod správou Vlády Slovenskej republiky s.r.o., t.j.  všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidované pod registračným číslom spoločnosti, že akýkoľvek zásah do mojej slobodnej vôle a biopoľa alebo akýkoľvek nepriateľský čin z vašej strany a zo strany vašich  nadriadených riadiacich štruktúr a podriadených vykonávajúcich štruktúr, ktorý mi zabraňuje naplneniu Tvorcom daného predurčenia, bude vždy podliehať prísnemu a okamžitému posúdeniu podľa prirodzeného práva a podľa Konov  Stavby  Sveta. Rovnako bude mať okamžité (neodvratné) sakrálne a javné dôsledky s prejavením sa na všetkých úrovniach jemnohmotného a  hrubohmotného sveta. Akýmkoľvek zásahom z vašej strany do mojej Suverenity, vyvoláte adekvátnu reakciu na moju ochranu pod záštitou prirodzeného práva.

Toto nariadenie nie je možné odvolať ani nijako napadnúť alebo pozmeniť, pretože podľa vášho

            Zákona č. 314/2018 Z. z.Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 22

(1) Sudca ústavného súdu je povinný chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka, práv občana a princípy demokratického a právneho štátu.

V zmysle zákona 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky)
Čl. 134

(5) Sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“

Neznalosť prirodzených práv človeka a Konov Stavby Sveta nie je ospravedlnením a ich porušenie znamená spochybňovanie Tvorcu so všetkými následkami pre vás a vaše Rody.

             Nariaďujem, aby ste ostatné ústredné orgány štátnej správy pod vedením Vlády SR s.r.o., ktoré sú registrované na stránke upik.de a evidované pod registračným  číslom spoločnosti, oboznámili so skutočnosťou, že týmto nariaďujem vyradiť spod správy môjho majetku fiktívnu persónu XXXXXXXXX s rodným číslom xxxxxxxxx po doručení tohto Oznámenia do troch za sebou nasledujúcich pracovných dní a nárokujem si nahradiť tento majetok vlastníkovi :

xxxxxxxx z Rodu Xxxxx

FT-OD-xxxxxxxx

Bytom xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx

Slovenská republika

            Nariaďujem  korporácii – štátu Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra SR s.r.o. vedenej na stránke upik.de a evidovanej pod registračným číslom spoločnosti DUNS® číslo: 49-669-0272 Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto, vyňať  zo  správy Katastra SR  všetok majetok Človeka xxxxxxxxxx z Rodu Xxxxxxx. 

            Na majetok tohto vlastníka zakazujem uplatňovať zákony, nariadenia, vyhlášky, novely  a pod., ktoré svojou povahou môžu uvedenému vlastníkovi spôsobiť majetkovú (finančnú alebo inú hmotnú) alebo nehmotnú ujmu a zakazujem umožniť prevod tohto majetku na iného vlastníka bez písomného a overeného súhlasu Človeka xxxxxxxx z Rodu Xxxxxx.

            V prípade, ak boli začaté legislatívne procesy, ktorých cieľom je sankcia, pokuta, vymáhanie, nátlak, scudzenie, exekúcia, porušenie osobnej slobody a neoprávnené siahnutie na život, hmotný a nehmotný majetok voči persóne XxxxxxxXXX rodné číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx nariaďujem s okamžitou účinnosťou ich zastaviť. V prípade porušenia prirodzených práv človeka a Konov Stavby Sveta a akýmkoľvek nepriateľským zásahom do Suverenity Človeka vás dôrazne upozorňujem, že xxxxxxxx z Rodu Xxxxxx, spadá pod ochranu UCC-OPPT (jednotného obchodného zákonníka UCC, One People’s Public Trust OPPT), a tak očakávajte primeranú reakciu.

      Podľa Canona 2057 – Akýkoľvek správca alebo vykonávateľ, ktorý odmietne okamžite zrušiť Cestui Qui (Vie) trust, alebo ak muž/žena chce prevziať kontrolu nad súkromnou osobou, vlastniť jej postavenie a kompetencie, tak sa previnil podvodom a zásadným porušením svojich povinností vyžadujúce ich okamžité odstránenie a trest.

           Na základe hore uvedeného je preukázané, že Ja, xxxxxxxx z rodu Xxxxxxx, som  Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek  ID: FT-OD-xxxxxxxxxxx  a nie fikcia, občan, persóna, vodič, dlžník, klient a pod   XXXXXXXx, r.č. xxxxxxxxxx.

Ja, xxxxxxxxxxxxxx z rodu Xxxxxxx Beneficiary,  prikazujem dôverníkovi / správcovi Ústavnému súdu SR, Hlavná 110, Košice a Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, aby toto Oznámenie zobral na vedomie a do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto dokumentu doručil písomné vyjadrenie na adresu: xxxxxxxxxxx z Rodu Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Zároveň prikazujem, aby Ústavný súd SR doručil písomné vyjadrenie:

do vlastných rúk prezidentke SR Zuzane Čaputovej, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava

do vlastných rúk Igorovi Matovičovi, Štefanovičova 6, 817 82 Bratislava

do vlastných rúk Romana Mikulca, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ja, xxxxxxxx z rodu Xxxxxxx

V xxxxxxxxx dňa xxxxxxxxxxx 

Vysvetlenie pojem Človek :

je Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek, ktorý má telo z mäsa a kostí, v jeho žilách koluje krv, má Dušu, Ducha a Živatmu, ktorý má pamäť, rozum a vôľu, Svedomie, Vedomie, Myseľ a prirodzenú Mravnosť.

Medzi Slobodným Suverénnym Zajaveným Živým Človekom a Tvorcom nie je žiadna prekážka, preto sa v pyramidálnom usporiadaní sveta v tejto reálnosti nachádza hneď pod Tvorcom.

Slobodný Živý Človek je SUVERÉN.

Moc, ktorú mu dal Tvorca vykonáva podľa svedomia, cti, mravnosti a spravodlivosti a riadi sa Konmi sveta v záležitostiach ovplyvňujúcich Rod, Národ a Rodinu.

Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek koná samostatne v súlade so svedomím a mravnosťou a priamym napojením na Tvorcu – Rod – Istinu.

Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek súdi o všetkom a sám nie je súdený žiadnym človekom. Posudzované sú iba jeho činy.

Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek nepodlieha otrockým nelegálnym zákonom, nie je persóna a podľa Vesmírnych Kónov ho nemôžu žiadne sily ani iné zriadenia napadnúť, ohroziť a siahnuť na jeho prirodzené práva, slobodu, zdravie, život a zasahovať do jeho biopoľa.

Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek dokáže sám a s plným vedomím zrušiť otroctvo na všetkých úrovniach v tejto reálnosti.

Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek vedome prijíma úlohu niesť zodpovednosť za svoje myšlienky a činy.

Slobodný Suverénny Zajavený Živý Človek je bojovník, ochranca Vlasti, Rodu, Národa a rodiny.